Obchodní podmínky


I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 
Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito Obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího – firma Hana Navrátilová, Sokolovská 17a, 794 01 Krnov, IČ 65882776 (dále jen "Nábytek Alfa nebo jen prodávající") a kupujícího - fyzické či právnické osoby, která uzavřela s prodávajícím kupní smlouvu (dále jen "kupující").
 

 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 
Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě - objednávce. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá zboží ve 100% stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovující daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.

III. MÍSTO PLNĚNÍ 
Místem plnění je provozovna prodávajícího, kde si kupující zboží vyzvedne osobně nebo kde prodávající předá zboží dopravci - přepravní společnosti. V případě doručení zboží firemním vozidlem je místem plnění adresa kupujícího.
 

IV. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A UZAVŘENÍ SMLOUVY 
Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká závazným potvrzením objednávky. Za závazné se považuje zaslání potvrzovacího e-mailu, které je realizováno ze strany prodávajícího po předchozím odeslání elektronické objednávky kupujícím. Kontakt nutný k potvrzení objednávky provádí zpravidla prodávající po ověření dostupnosti a termínu dodání požadovaného zboží. 
Prodávající si vyhrazuje právo k vzniku smlouvy úhradu finanční zálohy kupujícím ve výši 30% z konečné ceny zboží. Zálohová faktura je zaslaná prostředkem elektronické komunikace nebo poštou kupujícímu. Kupní smlouva nabývá platnosti okamžikem uhrazení finanční zálohy v hotovosti k rukám prodávajícího nebo na jeho bankovní účet uvedený na zálohové faktuře. Pokud si kupující vybere zboží vyrobené a požaduje vyztužení, musí počítat s časovou prodlevou. Termín dokončení objednávky uvedený na zakázkovém listu je pouze orientační. Výrobce není schopen ovlivnit zpoždění dodávky materiálu, popř. výpadek ve výrobě způsobený nemoci zaměstnanců apod. 


V. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY 
Kupující má právo zrušit objednávku bez udání důvodu do 24 hodin od uzavření objednávky. V případě zrušení potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. 
Prodávající se zavazuje k dodržení výše ceny zakázky udané na zakázkovém listu.

V případě prodlení termínu způsobené zpožděnou dodávkou materiálu, není možno požadovat finanční kompenzaci ani odstoupení smlouvy.

V případě, že zákazník požaduje zrušení objednávky, záloha je nevratná a bude použita k pokrytí nákladů materiálů nakoupených na její výrobu.

 

 

 


VI. CENA , PLATBA , DODACÍ PODMÍNKY:
Ceny uvedené na webových stránkách www.nabytek-alfa.cz jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo chyb a změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo uhrazením celé částky v hotovosti v prodejně prodávajícího nebo zástupci prodávajícího, který obstaral dopravu zboží nebo zástupci přepravní společnosti. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. 

Dodací lhůta začíná dnem obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů nutných pro její včasné vyřízení. V případě, že zboží je skladem, tak ho prodávající vyexpeduje - předá dopravci v termínu dohodnutém prostřednictvím elektronické komunikace s kupujícím. V případě, že objednané zboží není skladem nebo se jedná o zboží upravované dle požadavků kupujícího, oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání. Běžné dodací lhůty u vyráběného zboží činí max. 8 týdnů od data objednávky, pokud prodávající neuvedl jinak v potvrzení objednávky. Dodací lhůta začíná dnem uzavření kupní smlouvy – připsáním zálohové platby na účet prodávajícího. Výrobce si vyhrazuje právo na prodloužení dodací lhůty v případě nenadálých a nepředvídatelných situací na trhu s dodavateli komponentů nutných ke zhotovení objednaného zboží. Termín dodání, který je uveden na zakazkovém listu je tudíž pouze jako orientační a zákazník nemá právo na jakoukoliv kompenzaci ani právo na zrušení objednávky při opoždění dodávky.

Náklady na dopravu jsou se zákazníkem dohodnuty individuálně při uzavírání objednávky. V ceně dopravy není zajištěno stěhování zboží.
Objednané zboží je zákazníkovi doručeno na adresu udanou v zakázkovém listu k prvním vchodovým dveřím, pokud to podmínky umožňují. Výnos do patra je nutno uvést při uzavírání objednávky. Cena výnosu bude dohodnuta individuálně při uzavírání objednávky. Výnos sedací soupravy poskytuje řidič, který jezdí sám, tudíž je potřebná pomoc zákazníka. V ceně výnosu je i montáž výrobku.

 

Kupující bere na vědomí, že náklady na elektronickou komunikaci nutnou k uzavření kupní smlouvy nese prodávající i kupující sám za sebe a nevznikají tím jakékoli pohledávky.

VII. ZÁRUKA 
Záruku na prodávané zboží prodávající poskytuje dle obecně závazných právních předpisů. Není-li na webových stránkách www.nabytek-alfa.cz uvedeno u daného produktu jinak, je záruční doba na všechny produkty 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne doručení zboží kupujícímu, určující je datum převzetí na předávacím protokolu. 

Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením. Prodávající má právo odmítnout reklamaci zboží v případě zřetelné manipulace se záručním listem jako například přepisování a podobně. 

Reklamace lze uplatňovat písemně na adrese sídla společnosti: Nábytek Alfa, Sokolovská 17a, 794 01 Krnov, prostřednictvím emailu na adresu: nabytek.alfa@seznam.cz nebo osobně ve výše zmíněném sídle společnosti nebo kterékoli provozovně společnosti. Osobní návštěvu je vhodné konzultovat předem telefonicky na čísle 554 611 740 nebo e-mailem nabytek.alfa@seznam.cz.

Kupující je povinen uvést:
1.co nejvýstižnější popis závad a jejich projevů
2.doložit doklad o koupi výrobku
3.pokud má možnost, přiložit fotografie reklamované závady

Zákazník doručí reklamované zboží na adresu firmy Sokolovská 17a., 794 01 Krnov, popř. je možno po předchozí dohodě reklamované zboží u zákazníka vyzvednout vozidlem firmy. V případě neoprávněné reklamace je reklamující povinen uhradit náklady na dopravu.

Prodávající se zavazuje odstranit závadu zboží, které je předmětem oprávněné a správně uplatněné reklamace jeho opravou, výměnou za stejný nebo podobný výrobek, přiměřenou slevou z kupní ceny.
Lhůta pro odstranění oprávněné reklamované závady činí 60 dnů ode dne oznámení vady. V komplikovanějších případech, kdy není možno bez bližšího zkoumání rozhodnout o oprávněnosti reklamace se uvedená lhůta prodlužuje o dobu nezbytně nutnou k posouzení závady. 

 

 

Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu.

Při atypickém prodloužení,výrobce nezodpovídá za veškeré závady, které se mohou projevit v důsledku dané atypické úpravy.

 

Před objednáním sedací soupravy je nutno, aby se zákazník ujistil, zda požadovaný rozměr projde jeho šíři a výškou dveři

Nábytek Alfa nebere odpovědnost za případné problémy při průchodu sedací soupravy do bytu zákazníka.

Nábytek Alfa si vyhrazuje právo odmítnout výnos sedací soupravy v případě nevyhovujícího prostoru pro výnos a případné hrozby poškození sedací soupravy. 

VIII. VRÁCENÍ ZBOŽÍ – ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Spotřebitel má právo podle odstavce 6 novely Občanského zákoníku č. 367/2000 odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů ode převzetí zboží. Jedná se pouze o zboží ze skladových zásob, které nebylo vyrobeno nebo upraveno dle přání kupujícího.

Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním nepoškozeném obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání) a to na své náklady nebo doručit do sídla společnosti  Nábytek Alfa, Sokolovská 17a., 794 01 Krnov osobně. Vracené zboží musí být kompletní včetně veškerého příslušenství, záručního listu, návodu a dokladu o koupi. Před odesláním na naši adresu prosíme o zaslání e-mailem formální odstoupení od kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky. Pokud připojíte důvod tohoto odstoupení budeme rádi a pomůže nám to zkvalitnit naše služby. Děkujeme.

Po obdržení vráceného zboží budou peníze za zboží, vyjma však nákladů na dopravu zboží k zákazníkovi, zaslány na adresu kupujícího nebo převodem na účet kupujícího a to nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Zaslání zpět na dobírku není možné a všechny takovéto zásilky jsou ihned odmítnuty a vráceny zpět odesílateli.

Zboží posílejte doporučeně a pojištěné. Za případnou ztrátu cestou neneseme žádnou odpovědnost.

 

IX. POVRCHOVÉ ÚPRAVY DŘEVA, KOVU A BAREVNÉ ODSTÍNY LÁTEK
Uvedené vzorníky byli transformovány do elektronické podoby s vysokým ohledem na kvalitu a věrnost obrazu. Jednotlivé monitory a LCD panely můžou vykazovat různé odlišnosti, podobně jako u vytištěných materiálů. Proto upozorňujeme zákazníky na tuto skutečnost. U dřevěných částí, když se jedná o přírodní dřevo, jednotlivé části mořené stejným mořidlem mohou vykazovat mírné barevné odlišnosti. Moření zvýrazňuje strukturu a přírodní vlastnosti dřeva.

 

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
Tyto obchodní podmínky platí v rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek je reklamační řád a prohlášení o ochraně osobních údajů.

Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje Obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v den odeslání objednávky, i to že akceptuje platnou výši ceny objednaného zboží uvedenou v ceníku na internetových stránkách prodejce. U výrobků zhovovaných prodávajícím dle požadavku kupujícího dochází k tomuto stvrzení po zaslání individuální kalkulace prostřednictvím e-mailu.

Účastníci se výslovně ve smyslu ustanovení § 262, odstavce 1 Obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti Obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením § 409 a následujícím.